Prohlášení o ochraně osobních údajů

(dále jen prohlášení):

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost Vanda Teocharisová, Horní Čepí 50, 592 62 Nedvědice, IČ: 62110195 a touto společností provozovaný internetový obchod www.vati.cz.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.vati.cz.

Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem:

Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje.

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy, a to elektronickou cestou na e-mail adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti je kupující vyloučen z automatického zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí i nadále uchovávány, nejsou však, a to zcela v souladu se Zákonem 101/2000 Sb., žádným způsobem dále zpracovávány.

Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu www.vati.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na adrese vati@vati.cz.

Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas.
Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci Vaší objednávky.

www.vati.cz © 2018