PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen prohlášení):

Provozovatelem se pro účely tohoto prohlášení rozumí provozovatel stránek www.vati.cz.

Uživatelem se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník nebo uživatel stránek www.vati.cz.

Provozovatel tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

Zdrojem osobních údajů je uživatel. Osobní údaje o provozovateli jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem plnění smlouvy uzavřené provozovatelem.

Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá objednávkovému formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje.

Osobní údaje uživatele se provozovatel zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou provozovatelem poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Vyplněním kontaktního nebo objednávkového formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci stránek www.vati.cz dává uživatel provozovateli souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o uživateli na dobu neurčitou. Uživatel má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá skrze kontaktní formulář na stránkách www.vati.cz.

Provozovatel vždy postupuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas.
Provozovatel neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou.

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní podmínky

1. Provozovatel internetového obchodu

www.vati.cz, Horní Čepí 50, 592 62 Nedvědice, Česká Republika, IČ: 62110195. Odpovědná osoba: Vanda Teocharisová

2. O registraci

Prohlašujeme, že data uvedená při objednávce slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na stránkách www.vati.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

3. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující informován e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě či na skladě dodavatele budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

3. Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 24 hodin, považujeme objednávku za zrušenou.

4. Druhy dopravy

Licenční čísla doručujeme prioritně e-mailem, software na přání zákazníka i na datovém nosiči Českou Poštou. Poštovné v případě koupi zboží na nosiči je účtováno ve výši 150,- Kč a zahrnuje i náklady spojené s balným, pojištěním zásilky a dobírkovným. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

5. Záruka

Kupující kupuje software tak jak je, přičemž se s jeho funkcionalitou seznámil skrze dokumentaci zveřejněnou na www.vati.cz nebo v trial verzi software, který je volně ke stažení na stránkách www.vati.cz.

Výrobce software VALC neručí za případné škody způsobené jeho provozem, zejména za škody způsobené nevhodnou konfigurací, poruchou PLC, na kterém je provozován, či řešením elektroinstalace.

6. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše co na základě kupní smlouvy získal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,

  • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

7. Způsob úhrady

Prodávající přijímá platby výhradně formou bezhotovostní platby na fakturu, kterou objednateli vystavil.


Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020 do odvolání.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu objednávky.